Regler og mobbepolitik på AUC

 - Albertslund Kommune

Mobbepolitik for Albertslund UngeCenter

Mobning er:

 Mobning er en gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et

sted, hvor denne person er 'tvunget' til at opholde sig. (Børns vilkår)

På UngeCenteret venter vi ikke på, at mobning finder sted men forebygger mobning ved en

række tiltag i dagligdagen:

I forbindelse med optag informeres alle elever om skolens politik ved et møde med leder

eller souschef. Her forklares det for eleven, at alle har deres stærke og svage sider, så der er

ingen, der er mindre værd end en anden, og at vi behandler alle elever ens ved at behandle

dem forskelligt… ud fra deres forskellige behov.

Der er forskel på elevgrupperne på UngeCenteret og derfor også forskel på måden vi håndterer de

opståede situationer på.

Handlinger:

Vi forsøger at give tidligere mobbeofre værktøjer til at træde ud af offerrollen.

Vi hjælper med at sætte grænser, når eleven ikke selv kan mærke sine egne grænser.

Vi støtter ved manglende evne til at aflæse kropssprog, mimik eller ironi.

Vi melder klart ud ved uacceptabelt sprogbrug.

Vi støtter elevernes udvikling af sociale kompetencer.

Vi skaber rum for humor og positiv pingpong.

Vi griber ind, når den ene ikke længere synes, at det er sjovt.

Hvis mobning trods den forebyggende indsats alligevel finder sted, indkalder vi i første omgang de

involverede elever til et møde, hvor vi i fællesskab løser problemerne efter principperne i mægling.

Om nødvendigt indkaldes forældrene også.