Gå til hovedindhold

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationens ansvar og opgaver, valg og uddannelse:

Indhold

  Ny arbejdsmiljølov den 1. oktober 2010

  Den 1. oktober 2010 trådte den nye arbejdsmiljølov i kraft. Generelt indebærer loven en styrkelse af samarbejdet om arbejdsmiljø og en styrkelse af arbejdsmiljøuddanelsen.

  Der er fem væsentlige ændringer i arbejdsmiljøloven, i forhold til den hidtidige lov.

  • Begrebet sikkerhed erstattes af arbejdsmiljø. Sikkerhedsrepræsentant, sikkerhedsorganisation mv. skifter navn til arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljøorganisation mv.
  • Arbejdsmiljøuddannelsen er fremover en uddannelse på 3 dage, som man har ret og pligt til at deltage i inden for de første 3 måneder efter valget. Derudover skal der tilbydes medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til to dages varighed. Endelig har man ret til 11/2 dags efteruddannelse pr. år, så længe man er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Der er desuden krav om, at der skal laves en kompetenceplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen for den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
  • Hvert år skal alle virksomheder i samarbejde med de ansatte drøfte arbedjsmiljøet og fastsætte mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde.
  • Der er ikke længere faste regler om, hvornår der skal oprettes en arbejdsmiljøgruppe og dermed, hvornår der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Det fastsættes nu på den enkelte arbejdsplads efter et nærhedsprincip og en konkret vurdering.
  • Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet kan nu ske mere fleksibelt end hidtil. Reglerne retter sig dog primært til private arbejdsgiver. På det kommunale område har vi igennem adskillige år haft den mulighed via Rammeaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse. Den mulighed har vi udnyttet lokalt i Albertslund Kommune ved MEDaftalen for Albertslund Kommune fra 1. august 2007.

  Arbejdsgiverens ansvar

  Det er arbejdsgiveren, som skal sørge for, at samarbejdet om arbejdsmiljø og sundhed etableres, udvikles og vedligeholdes, så arbejdsmiljøorganisationen kan løse opgaverne på tilfredsstillende vis.

  Det er ligeledes arbejdsgiverens ansvar at sikre, at de arbejdsmiljøvalgte og de daglige arbejdsmiljøledere får den fornødne tid til rådighed til at varetage de opgaver, de hver for sig skal udføre i relation til arbejdsmiljøarbejdet.

  Den overordnede opgavefordeling mellem de tre niveauer i arbejdsmiljøorganisationen

  Kvaliteten af det arbejdsmiljøarbejde, der foregår i kommunen, afhænger af samarbejdet mellem de enkelte led i arbejdsmiljøorganisationen og samspillet med ledelsen. De enkelte led består af arbejdsmiljøgrupperne og de enkelte MEDudvalg.

  Det er vigtigt at opgavefordelingen er klar mellem arbejdsmiljøgrupperne og de enkelte MEDudvalg, og at der er klarhed over, hvordan den daglige arbejdsmiljøleder indgår i arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet.

  Arbejdsmiljøgruppen er kernen i arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet. Det er herfra, at arbejdsmiljøarbejdet på den enkelte arbejdsplads bør tage sit udgangspunkt.

  Overordnet set skal arbejdsmiljøgruppen hovedsageligt tage sig af de mere konkrete arbejdsmiljøforhold og i det daglige overvåge arbejdsmiljøet i de enkelte afdelinger eller arbejdslederområder, herunder kontrollere og rådgive om løsninger inden for området. Arbejdsmiljøgruppen skal desuden påvirke og orientere de ansatte om god arbejdsmiljø- og sundhedsmæssig adfærd samt være bindeled mellem de ansatte og MEDudvalgene.

  ArbejdspladsMED har til opgave at varetage den overordnede ledelse og koordinering af samarbejdet om arbejdsmiljø og sundhed samt varetage opgaver af mere langsigtet og planlæggende karakter. Desuden har arbejdspladsMED til opgave at etablere det fornødne grundlag for, at arbejdsmiljøgrupperne kan udføre deres arbejde.

  KommuneMED har til opgave at planlægge og koordinere de enkelte MEDudvalgs arbejde med arbejdsmiljø og sundhed.

  Den daglige leder af arbejdsmiljøarbejdet har ud over sin rolle som bindeled mellem arbejdspladsMED og arbejdsmiljøgrupper bl.a. til opgave at bidrage med ekspertise samt være igangsætter og koordinator i det daglige. Den daglige arbejdsmiljøleder skal altså ikke være problemløser, hvor der er arbejdsmiljøproblemer. Det bør være arbejdsmilljøgrupperne, der er problemløsere.

  De vigtigste opgaver er:

  • Arbejdspladsvurdering (APV)
  • Planlægning
  • Kontrol
  • Undersøge og forebygge arbejdsulykker
  • Imødegå risici
  • Samarbejde

  Arbejdspladsvurdering

  Arbejdsmiløjgruppens medlemmer er nøglepersoner i forhold til arbejdet med APV. Det betyder bl.a., at gruppen inddrages i arbejdet med APV inden for det område, gruppen dækker.

  Planlægning

  Arbejdsmiljøgruppen skal inddrages ved planlægning af:

  • Ændringer i arbejdets organisering
  • Udvidelse eller ombygning af arbejdspladsen
  • Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler
  • Indkøb af stoffer og materialer

  Kontrol

  Arbejdsmiljøgruppen skal kontrollere, at:

  • Arbejdsforholdene arbejdsmiljø- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige
  • Arbejdet, arbejdsprocesser og –metoder er tilrettelagt og bliver udført fuldt forsvarligt
  • Stoffer og materialer kun anvendes ved arbejdsprocesser og –metoder, der effektivt sikrer de ansatte mod unødige påvirkninger fra støj, støv, kulde og stråling mv.
  • Der gives effektiv oplæring og instruktion
  • Maskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler er indrettet og anvendes på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde

  Undersøge og forebygge arbejdsulykker

  Arbejdsmiljøgruppen skal:

  • Deltage i undersøgelser af ulykker, tilløb til ulykker, forgiftninger, sundhedsskader mv.
  • Komme med konkrete forslag til at forebygge lignende ulykker
  • Anmelde ulykker og tilløb til ulykker til arbejdsgiveren

  Imødegå risici

  Arbejdsmiljøgruppen skal imødegå risici i forbindelse med opståede arbejdsmiljøproblemer. Hvis risikoen ikke kan forhindres på stedet, skal arbejdsmiljøgruppen indberette forholdet til den personaleansvarlige leder.

  Bliver arbejdsmiljøgruppen opmærksom på forhold, der frembyder en overhængende betydelig fare for de ansattes arbejdsmiljø eller sundhed, skal arbejdsmiljøgruppen søge at afværge faren, om nødvendigt standse arbejdet.

  Samarbejde

  Arbejdsmiljøgruppen skal:

  • Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres arbejdsmiljø og sundhed.
  • Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdspladsMED
  • Samarbejde med den daglige arbejdsmiljøleder om de arbejdsmiljømæssige spørgsmål
  • Sørge for at arbejdsmiljømæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, forelægges arbejdspladsMED
  • Holde sikkerhedsudvalget underrettet om de arbejdsmiljømæssige forhold på arbejdspladsen og om arbejdsmiljøgruppens arbejde
  • Behandle tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet og orientere sig om påbud mv., der er givet af Arbejdstilsynet
  • Deltage i arbejdspladsMED's møder med arbejdsmiljøgrupperne

  Uddannelse

  Arbejdsmiljøgruppen skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsmiljøuddannelsen er på 3 dage, som man har ret og pligt til at deltage i inden for de første 3 måneder efter valget. Derudover skal der tilbydes medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til to dages varighed. Endelig har man ret til 11/2 dags efteruddannelse pr. år, så længe man er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Der er desuden krav om, at der skal laves en kompetenceplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen for den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

  ArbejdspladsMED skal planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet, herunder arbejdsmiljøgruppernes arbejde, og rådgive virksomheden om løsning af arbejdsmiljøproblemer. ArbejdspladsMED skal desuden kontrollere arbejdsmiljøarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om arbejdet.

  Det er således arbejdspladsMED, der opstiller de principper, der danner baggrund for arbejdsmiljøgruppernes arbejde, både når det drejer sig om arbejdsmiljø- og sundhedsarbejde af mere generel karakter, fx arbejdet med at gennemføre APV, og når det drejer sig om mere konkret arbejdsmiljøarbejde.

  Det er derimod ikke arbejdspladsMED, der er problemløser i det daglige. Når arbejdspladsMED har lavet det overordnede arbejde, burde der være skabt grundlag for, at arbejdsmiljøgrupperne kan løse langt de fleste af de konkrete arbejdsmiljøproblemer.

  I forbindelse med APV er det arbejdspladsMED's hovedopgave at planlægge, koordinere og udstikke de nærmere rammer for arbejdsmiljøgruppernes arbejde med APV.

  ArbejdspladsMED skal desuden fastlægge opgavefordelingen mellem arbejdspladsMED, arbejdsmiljøgrupper og ansatte i forbindelse med gennemførelsen af de enkelte elementer i APV.

  Af øvrige opgaver har arbejdspladsMED følgende:

  • Stå for de aktiviteter, der skal sættes i gang for dels at beskytte de ansatte, og dels kan forebygge arbejdsmiljøproblemer
  • Registrere virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • Udarbejde en samlet statistik årligt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader
  • Sørge for at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om regler inden for gruppens område
  • Sørge for at årsagerne til ulykker, sundhedsskader og tilløb hertil bliver undersøgt og gennemføre tiltag, der kan forhindre gentagelse
  • Holde sig orienteret om gældende bestemmelser
  • Opstille principper for nødvendig oplæring og instruktion af de ansatte
  • Orientere sig om påbud mm. givet af Arbejdstilsynet
  • Sørge for at arbejdsmiljøgrupperne har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse rettidigt

  Der skal holdes møde mindst to gange om året med samtlige arbejdsmiljøgrupper.

  KommuneMED skal planlægge og koordinere dels de enkelte MEDudvalgs arbejde med arbejdsmiljø og sundhed, og dels kommunens generelle arbejdsmiljøarbejde.

  For at arbejdspladsMED's opgaver i det daglige kan løses effektivt og tilfredsstillende er det nødvendigt, at der er en person, som kan handle på arbejdspladsMED's vegne mellem møderne og varetage udvalgets opgaver. Det er denne funktion den daglige arbejdsmiljøleder skal varetage.

  Den daglige arbejdsmiljøleder skal holde arbejdspladsMED orienteret om arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet og inddrage arbejdspladsMED i løsning af problemer, der opstår mellem møderne.

  Funktionen som daglig arbejdsmiljøleder kan bedst betragtes som en stabsfunktion, da det entydigt er ledelsen, der har ansvar for arbejdsmiljøet.

  Arbejdsmiljølederens vigtigste opgaver er, at:

  • Vejlede og rådgive arbejdspladsMED og arbejdsmiljøgrupperne i arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige spørgsmål
  • Informere arbejdspladsMED og arbejdsmiljøgrupperne om arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet
  • Sikre, at der bliver udarbejdet APV’er rettidigt, og at de lever op til kvalitetskravene, stillet af Arbejdstilsynet
  • Sikre, at der rettidigt bliver informeret om og gennemført valg i arbejdsmiljøgrupperne
  • Sikre, at de arbejdsmiljøvalgte har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
  • Have ansvar for diverse administrative opgaver
  • Deltage i møder sammen med kommunens øvrige daglige arbejdsmiljøledere

  I virksomheder med 10 - 34 ansatte skal arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet organiseres gennem en arbejdsmiljøorganisation.

  Det er ikke et krav om, at der skal oprettes en arbejdsmiljøorganisation i virksomheder med 1-9 ansatte, men virksomheden kan, hvis den selv ønsker det, oprette en arbejdsmiljøorganisation.

  I virksomheder med mere end 35 ansatte skal der oprettes en samarbejdsorganisation bestående af følgende to niveauer:

  1. En eller flere grupper varetager de daglige opgaver om arbejdsmiljø og sundhed. En gruppe består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant.
  2. Et eller flere udvalg varetager opgaver om arbejdsmiljø og sundhed. Er der i virksomheden oprettet en eller to grupper efter nr. 1, består udvalget af gruppens eller gruppernes medlemmer. Er der oprettet mere end to grupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem sig 2 medlemmer og arbejdslederne i grupperne mellem sig 2 medlemmer til udvalget- Formandsskabet i et udvalg varetages af arbejdsgiveren ellern en repræsentant for denne.

  Arbejdsmiljøgruppen

  Der skal etableres en arbejdsmiljøgruppe inden for velafgrænsede afdelinger eller arbejdslederområder, uanset hvilke og hvor mange fag der i øvrigt er repræsenteret.

  Arbejdsmiljøgruppen består af arbejdslederen for en afdeling eller et arbejdsområde og en arbejdsmiljørepræsentant valgt blandt og af de ansatte inden for samme afdeling/arbejdsområde.

  Arbejdslederen kan i modsætning til árbejdsmiljørepræsentanten være medlem af flere arbejdsmiljøgrupper.

  Arbejdsmiljørepræsentanter i MEDudvalg

  Arbejdsmiljørepræsentanterne til kommunens MEDudvalg vælges efter principperne i Aftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Albertslund Kommune.

  Daglig sikkerhedsleder

  Arbejdsgiveren skal efter drøftelse i MED udpege en arbejdsmiljøleder blandt udvalgets medlemmer.

  Valgret

  Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle de ansatte, som arbejdsmiljøgruppen skal dække.

  Valgbarhed

  Hvem der kan vælges, afgøres normalt efter reglerne for tillidsrepræsentantvalg inden for det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde. Selv om det er tillidsrepræsentantreglerne, der gælder, kan også uorganiserede ansatte vælges til arbejdsmiljørepræsentant.

  Periode

  Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for to år. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten forlader arbejdspladsen i valgperioden, skal der vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant.

  Midlertidigt fravær ved orlov, sygdom mv.

  Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende fra virksomheden på grund af orlov, sygdom eller af andre grunde i en sammenhængende periode på fire måneder eller mere, kan der vælges en ny bejdsmiljørepræsentant. Vælges en ny, skal denne gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

  Procedure for godkendelse af arbejdsmiljørepræsentant

  Valget for organiserede ansatte er først gyldigt, når den faglige organisation har godkendt valget og har meddelt dette til den modstående arbejdsgiverorganisation. Hvis det er en uorganiseret ansat, der er valgt, skal den pågældende selv meddele det til arbejdsgiveren.

  Arbejdsmiljørepræsentanten anmelder valget til dennes faglige organisation og oplyser, at det er den daglige leder, der godkender valget. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er valgt for flere institutioner, ligger godkendelsen hos den daglige leder i den institution, hvor den valgte er ansat.

  Hvis den valgte arbejdsmiljørepræsentant er uorganiseret, skal den ansatte anmelde valget til den daglige leder.

  Skema, der bruges til at anmelde arbejdsmiljørepræsentanten til den faglige organisation, findes på intranettet under Løn/Skemaer og blanketter, Indberetning af medarbejderrepræsentanter

  Når den daglige leder modtager anmeldelsen fra den faglige organisation, undersøger lederen, om valggrundlaget er i orden. Hvis lederen ikke mener valget kan godkendes, er kommunen berettiget til at gøre indsigelse inden for 3 uger, efter kommunen har modtaget anmeldelsen fra den faglige organisation. Ved tvivl om, hvorvidt valget kan godkendes, skal lederen kontakte Center for Ledelse og Personale senest 7 dage efter modtagelsen af anmeldelsen fra den faglige organisation.

  Hvis formalia er i orden, godkender den daglige leder valget. Anmeldelsen returneres derefter til den faglige organisation, hvis den faglige organisation kræver det. Anmeldelsen opbevares i institutionen på en forsvarlig måde.

  Når valget er godkendt, følges

  Procedure for valg i Albertslund Kommune

  Valg til arbejdsmiljøorganisationen sker efter Aftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Albertslund Kommune. I MEDhåndbogen er proceduren nærmere beskrevet.

  Listen over medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen findes i IPL-systemet.

  Arbejdsmiljøuddannelsen

  Arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten i en arbejdsmiljøgruppe skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

  Har man en tidligere § 9-uddannelse på 16 eller 32 timer, og den er gennemført efter den 1. april 1991, skal man ikke uddannes igen.

  Bliver der valgt en arbejdsmiljørepræsentant, eller udpeget en arbejdsleder, og de ikke har uddannelsen, skal de tilmeldes uddannelsen inden 4 uger. Uddannelsen skal være gennemført senest 8 måneder efter valget/udpegningen.

  Vælges ny arbejdsmiljørepræsentant eller udpeges ny arbejdsleder i løbet af valgperioden, skal de ligeledes gennemføre uddannelsen.